حکم اعدام محیط‌بان کرمانشاهی متوقف شد

حکم اعدام محیط‌بان کرمانشاهی متوقف شد

رئیس اداره حقوقی محیط زیست استان کرمانشاه به بیان جزئیات توقف حکم اعدام محیط‌بان کرمانشاهی پرداخت و گفت که درخواست اعاده دادرسی این پرونده در دیوان عالی کشور پذیرفته شد.