این‌قدر خوب نباش!

این‌قدر خوب نباش!

با همه‌ی ما فرق داشت. اصلاً انگار مال این دنیا نبود. می‌گفتم: «مصطفی این‌قدر خوب نباش! تمام‌وقت و انرژی و آبرویت را گذاشته‌ای برای دیگران. یک‌ذره هم به فکر خودت باش!» جواب می‌داد که: «در این‌طور کارها همیشه باید هوای زیردست‌ها و همکارهایت را داشته باشی. باید به آن‌ها احترام و آرامش و امنیت بدهی