تله رنگی در کرمانشاه جایگزین سموم شیمیایی شد

تله رنگی در کرمانشاه جایگزین سموم شیمیایی شد

به گزارش ارتباط کرمانشاه، فرامرز رحمتی زاده افزود: برای اولین بار در سطح شهر کرمانشاه عملیات کنترل غیرشیمیایی علیه آفات با استفاده از تله های چسبنده زرد رنگ جاذب آفات اجرا شد. رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرمانشاه بیان کرد: یکی از عوامل مکانیکی موثر در کاهش جمعیت آفات در چارچوب مبارزه